Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämma den 12 november 2014, villkorat av att noteringen på Nasdaq Stockholm fullföljs.

 

 1. FIRMA
  Bolagets firma är Thule Group AB. Bolaget är publikt (publ).
   
 2. VERKSAMHETSFÖREMÅL
  Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, kunna inneha och exploatera varumärken samt driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom verkstadsindustrin samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom och ävensom driva handel med aktier och andra värdepapper.
    
 3. SÄTE
  Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö.
    
 4. AKTIEKAPITAL
  Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.
    
 5. ANTAL AKTIER
  Antalet aktier ska vara lägst 44 737 320 och högst 178 949 280. 
   
 6. STYRELSE
  Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.
    
 7. REVISORER
  Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
    
 8. ÅRSSTÄMMA
  På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
    
  1. Val av ordförande vid stämman.
     
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
     
  3. Godkännande av dagordning.
     
  4. Val av en eller två justeringsmän.
     
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
     
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
     
  7. Beslut om:
   (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
   (b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
     
  8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorerna.
     
  9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
     
  10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
     
  11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
     
 9. KALLELSE
  9.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.
   
  9.2 Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
   
  9.3 Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
    
 10. RÄKENSKAPSÅR
  Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.
    
 11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
  Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.